ซึงสามารถเห็นได้ดังต่อไปนี้

 

 

ข้อบกพร่องกลียุค

 

1) มีความจำสั้น

2) อายุสั้นลง

3) ฝืนตัวยาก

4) การทะเลาะวิวาทเกิดขึนโดยมีสาเหตุ

และไม่มีสาเหตู

5) จุดเริ่มต้นของความ

ล้มเลวและนำไปสู้ความ

โง่เคลาเบาปัญญา

 

สัญญาณจากภัยกลียุค

 

โอกาสที่ดีในกลียุค

 

วิธีการปฏิบัติเพื่อ

ความหลุดพ้น

อันศักดิสิทธิ

 

เส้นทาง

แห่งความสมบูรณ์

ตามกาลเวลาของจักรวาล

ตอนนี้กลียุลแล้ว

 

ฤดูหนาวของจักรวาล

หรือ ยุคเหล็ก

ผ่านมาแล้ว 5000 ปี

 

กาลเวลาของฤดูกาล

กาลเวลาของจักรวาล