อ้างอิงมาจากเวดาส(พระเวท)

บรินฮาน  นาราดิยา  พุรานะ

 

หน้าแรก

ฮะเร นามมา ฮะเร นามา

ฮะเร นามาเอเว เควาลัม

คาโลว นาสเต เอวะ นาสเตวะ

นาสเต เอวะ กาทีล อันยะทะ

 

ตอนนี้ คือ

การียุค

เส้นทาง

แห่งความสมบูรณ์

จะปะ

การปฏิบัติสมาธิคนเดียว

 

ครีฑาน

 การปฏิบัติสมาธิร่วมกัน

 

ฮะเรนามา  มันตรา

ในยุคแห่งการทะเลาะวีวาทและการหลอกลวง

(กลียุค) หนทางเดียวที่จะได้รับความสมบูรณ์

และการหลุดพ้นคือ ฮะเรนาม  -

การสวดภวานามหามนต์ของพระเจ้า

ไม่มีหนทางอื่นใด ไม่มีหนทางอื่นใด

ไม่มีหนทางอื่นใด