ครั้งแรกได้มีการอ้างอิงในพระเวทมากกว่า

5000 ปีที่ผ่านมา มหามนต์นี้ยังมีการสวด

โดยผู้คนมากมายเพื่อให้มีจิตสำนึกที่บริสุทธิ

ได้มีการแต่งพระนามอันศักสิทธ์ที่สำคัญที่สุด

และปลุกความรักที่มีต่อพระเจ้าขึ้น

 

คำแปลจากภาษาสันสกฤต

 คริชณะ - ผู้มี่มีเสน่ห์สูงสุด สง่างามที่สุด

 รามะผู้ที่มอบความสุขให้

 ฮะเร – พลังงานอันศักศักดิสิกธิ ที่ช่วยให้คนเข้าใกล้

 คริชณะและราม

 

สวดภวานามหามนต์แล้วอยู่อย่างมีความสุข

 

ฮะเร  คริชณะ  ฮะเร  คริชณะ

 คริชณะ   คริชณะ  ฮะเร  ฮะเร

  ฮะเร  รามะ   ฮะเร  รามะ

 รามะ  รามะ  ฮะเร  ฮะเร

หน้าแรก

ย้อนกลับ

จะปะ

การปฏิบัติสมาธิคนเดียว

 

ครีฑาน

 การปฏิบัติสมาธิร่วมกัน